Kr.Barona muzejs

Kr.Barona iela 3-5, Rīga

Nams, kur dzima Latvijas valsts

 

Pēterburgas avīzes

Kr.Barons

"Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi, mums pieder nākamajie laiki'' – tā Kr. Barons patētiski uzrunā savu tautu.

1861.gadā Tērbatas draugi Kr. Valdemārs un J. Alunāns aicina Kr. Baronu uz Pēterburgu. 1862. gada vasarā Kr. Valdemārs sāka izdot nedēļas laikrakstu "Pēterburgas avīzes ", un Kr. Baronam bija jāuzņemas laikraksta faktiskā rediģēšana. Tā bija daudzpusīga avīze, tika rakstīts gan par saimnieciskiem, gan izglītojošiem, tiesiskajiem, zinātnes un mākslas jautājumiem. "Pēterburgas avīžu " uzdevums latviešu kultūras vēsturē bija popularizēt tautā nacionālās idejas. Darbs nebija viegls, jo latviešu tauta atradās vācu muižniecības politiskajā un ekonomiskajā atkarībā. Kr. Barons un Kr. Valdemārs centās ar avīzes starpniecību modināt, iedrošināt, atklāt un celt tautas pašapziņu, pacelt tautas radošo garu un vairot tautas praktiskās zināšanas. Tieši Kr. Barons ir visdarbīgākais avīzes līdzstrādnieks, kurš kā personība aug līdz ar darba lielumu. Viņš ne tikai spēj noārdīt vecās vērtības, bet ar lielu drosmi spēj izklāstīt paliekamas, garīgas, pozitīvas dzīves atklāsmes 19. gadsimta vidū. Top ap 150 rakstu dažādās zinātņu nozarēs - astronomijā, fizikā, ģeogrāfijā, dabaszinātnēs, tehnikā, etnogrāfijā. Valodniecībā viņš pievēršas latviešu ortogrāfijas uzlabošanai, ievieš starptautiskus jēdzienus zinātniskajā literatūrā. Iemēģina roku arī kā rakstnieks, dzejnieks un satīriķis. 1865.gadā "Pēterburgas avīzes " beidz izdot. Kr. Valdemārs un Kr. Barons nonāk Pēterburgas žandarmērijas uzraudzībā, viņi tiek uzskatīti par politiski neuzticamiem, īpaši Kr. Barons. 

Saistītie

Muzeja misija

Kr.Barona personībā un viņa mūža darbā LD iekodētās latviskās dzīves pamatvērtības iedzīvināt un uzturēt mūsdienu sabiedrībā, stiprināt latviešu pašapziņu, integrējoties Eiropā.

This template downloaded form free website templates